Výpomoc z Európskej únie

Sociálna implementačná agentúra Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Národný strategický referenčný rámec 2007-2013
 

Spoločnosť Barinox, s.r.o. Huncovce na základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt "Inovácia trubkových komponentov" získala pomoc formou NFP z fondov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu "Zamestnanosť a sociálna inklúzia " a prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu "Konkurencieschopnosť a hospodársky rast". Spoločnosť Barinox, s.r.o. Huncovce do realizácie projektu prispela finančnou spoluúčasťou. V rámci tohto projektu zakúpila nový CNC ohýbací stroj, čím môže úspešne rozvíjať svoj výrobný program na kvalitatívne vyššom stupni, čo prispeje k vyššej konkurencieschopnosti na domácom i zahraničnom trhu, a tým aj k rozvoju ľudských zdrojov v rámci firmy. Na základe poskytnutých finančných prostriedkov v rámci programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia boli vytvorené 3 nové pracovné miesta.

Zakúpením nového stroja spoločnosť Barinox, s.r.o. Huncovce rozšírila svoje služby o tŕňové ohýbanie, zakružovanie a špirálovité ohýbanie trubiek novým CNC strojom, čím sa rozšíril sortiment ohýbaných priemerov trubiek. Maximálny vonkajší priemer ohýbaných trubiek - 60x1,4mm, ohýbaný rádius 35 - 250 mm. U štvorcových profilov maximálny rozmer 50x50x2 mm s rádiusom 35 - 210 mm.

Dopadom realizovaného projektu je zvýšenie produkcie, ktorá si vyžiadala rozvoj výrobných, riadiacich a personálnych kapacít, ktoré využívajú výsledky realizovaného projektu. Zavedením CNC ohýbacieho stroja do výroby sa docielila úspora materiálov, vstupných energií a podiel ľudskej práce.

 

Priemery ohýbaných trubiek:

Špecifikácia materiálu Rozmer v mm Rádius v mm
kruhové trubky - oceľové Max. 60x2 35 - 250
kruhové trubky - AL Max. 60x3,5 35 - 250
kruhové trubky nerezové Max. 60x1,4 35 - 250
štvorcové trubky - oceľ Max. 50x2 35 - 250
tyč kruhová plná - oceľ Max. 30 35 - 250
min. radius pre špirálu >= 7D  

Rozmery ohýbaných trubiek:

Rozmer trubky v mm Rádius v osi Max. dĺžka v mm
25x2 2 D 6000
35x1,5 2 D 6000
35x2 2 D 6000
40x1,5 2 D 6000
42x4 0 6000
50x1,5 2 D 6000
60,3x1,5 2 D 6000

NÁSTROJE NA OHÝBANIE:

Rúra Ohýb. nástroj Zakruž. nástroj Tŕň
D 16 R 46,5 R 87,5
D 18 R 115
D 19,05 R 71,5
D 20 R 46,5 R 87,5 D 20x2,2
D 21,3 R 50
D 22 R 65
D 25 R 38
D 25 R 50 R 107,5 D 25x2
D 26,9 R 40
D 26,9 R 57,5 D 26x1,9
D 30 R 60
D 33,7 R 60
D 35 R 70 R 107,5 D 35x2 D35x1,5
D 38 R 160
D 40 R 80 R 107,5 D 40x1,5 D 40x2
D 42,4 R 79 R 107,5
D 48,3 R 97
D 50 R 100 R 107,5 D 50x1,5 D 45,5
D 60,3 R 120 D 60x1,5
jakel 50x25 R 107,5